FQA คำถามที่เจอบ่อย

ตอบ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์
ตอบ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่ามีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น
ตอบ สำเนาบัตรประชาชน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่นๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่นๆ ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องการแก้ไขนั้น
ตอบ สามารถทำได้ โดยแนบเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่นๆให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขนั้น
ตอบ จะได้รับใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม โดยยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับรถแทนสูญหาย โดยจะได้รับใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม