หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์

เรียนและพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท ประกอบด้วย ภาคปฎิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน อายุ 15 ปีบริบูรณ์

หลักฐานการสมัครเรียน

คนไทย
คนต่างชาติ (foreigner)

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 
2. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4รูป

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passports)

2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ Work Permit

3. บัตรประจำตัว ทร.38 และ ทร.13 (บุคลลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน)

4. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4รูป