เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถ ได้มาตรฐาน maxdrive นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ แมกซ์ ไดรฟ์ นนทบุรี

เป็นสถาบันสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอนขับรถ อบรม พร้อมทั้งสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน และออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง

2. หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง

3. หลักสูตรเรียนเสริมทักษะในการขับรถยนต์

4. หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตชั่วคราว 5 ชั่วโมง และต่ออายุใบอนุญาต 1 ชั่วโมง

5. หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกัน Defensive Couse

ปัจจุบันประเทศไทยเตรียมตัวขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกที่ว่าด้วยประเทศที่มีการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกันมากที่สุดพบค่าเฉลี่ยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 54-56 รายต่อวัน ซึ่งตรงกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ที่ระบุว่า ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอันดับสองของโลกคือกว่า 2 หมื่นคนต่อปี รองจากประเทศลิเบีย อย่างไรก็ตามไทยมีประชากรสูงถึง 67 ล้านคน แต่ลิเบียมีประชากรเพียง 6 ล้านคน เมื่อเทียบตัวเลขประชากรที่ 10 ล้านคน ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 36.2 ต่อประชากรแสนคน ส่วนลิเบีย เสียชีวิต 73.4 คนต่อประชากรแสนคน ประกอบกับลิเบียเป็นประเทศที่มีภัยสงครามจากการสู้รบ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตบนท้องถนนที่ไม่ได้มาจากปัญหาอุบัติเหตุโดยตรงเหมือนประเทศไทย ดังนั้นไทยจึงเป็นที่หนึ่งของโลกที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเอาใจใส่กันอย่างจริงจัง โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ ไดรฟ์ นนทบุรี มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกสอนทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร วิธีการบำรุงรักษารถยนต์ รวมถึงการฝึกหัดขับรถในสนามฝึกหัดขับรถ และบนถนนจริงให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการขับขี่รถในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี ,สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเครื่องทดสอบ E-EXAM ระบบ TOUCH SCREEN รุ่นใหม่ สามารถเชื่อมต่อระบบข้อสอบกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง เมื่อนักเรียนทำการทดสอบแบบ Real Time ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

“….สร้างมือใหม่ให้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีบนท้องถนน ส่งเสริมคนให้รักการขับขี่อย่างถูกกฎ เพื่อลดอุบัติเหตุ….”

“แมกซ์ไดรฟ์ขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และเพื่อสร้างเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนให้เป็นผู้ขับรถที่ดีมีน้ำใจต่อไปในอนาคต”

เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

สนใจจองชั่วโมงเรียนได้ที่ www.maxdriveschool.com โทร. 089 559 9749 ,089 449 2563 ,0 2159 8737

โรงเรียนสอนขับรถที่ดีที่สุด เรียนขับรถ นนทบุรี สอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่